računovodski programi

Verziji 6.51 in 7.41

05.12.19

 

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

 • Material in zaloge:
  • Pregled kartic: pred izdelavo pregledne datoteke je mogoče določiti, da se datoteka izdela samo za določeno kartico.
 • Knjiga prihodkov in odhodkov:
  • Obračun bilance s postavkami iz KPO: možnost prikaza knjižb na posamezni postavki in podpostavkah, vključenih v rezultate bilance.
 • Glavna knjiga:
  • Bruto bilanca: možnost prikaza posameznih knjižb na določenem kontu in podkontih, vključenih v rezultate bruto bilance.
 • Paket:
  • Avtomatska periodična izdelava predhodne rezervne kopije za posameznega zavezanca. Nastavitev obdobja je mogoča v opciji Nastavitve, Paket.
 • Plače in prispevki:
  • Izplačilne liste, Vnos: popravek pri vnosu izplačilne liste z vrsto dohodka 1190.
  • Izplačilne liste, Vnos: popravek pri obračunu prispevkov v primeru, ko je pri nekaterih obračunih prišlo do napačnega izračuna (v primeru, ko plača za ves mesec ni dosegala najnižje pokojninske osnove).
 • Paket:
  • Natančnejše zaokroževanje na 1 cent.
  • Izvoz/Uvoz podatkov: pri uvozu podatkov z drugega računalnika je mogoče sedaj uvoziti tudi blagajniške prejemke in izdatke.
 • Material in zaloge:
  • Intrastat: možnost obračuna podatkov za Intrastat poročilo (vir zanje so nabave v materialnem knjigovodstvu).
  • Šifrant kartic, Vnos: možnost vnosa podatkov o državi porekla, oznaki KN in neto masi.
 • Glavna knjiga:
  • Odprte/zaprte postavke: možnost izpisa kumulativnih odprtih postavk za obdobja od 1-30, 31-90, 91 do 180 in nad 180 dni.
 • Plače in prispevki:
  • Izplačilne liste, Vnos: popravek napake pri shranjevanju nastavitev obračuna izplačilnih list.
  • Izplačilne liste, Vnos: regres se za mesece v letu 2019 (in nadalje) ne obremeni s prispevki in dohodnino do višine povprečne plače za mesec obračuna.
 • Univerzalni plačilni nalogi:
  • Pregled: popravek pri izvozu UPN-ov v ISO SEPA format, če vsi BIC-i niso vpisani.
 • Fakturiranje:
  • Vnos: možnost upoštevanja praznikov in nedelovnih dni pri določanju datuma zapadlosti.
 • Osnovna sredstva:
  • Amortizacija: obrazec Popisni list prikaže le tista osnovna sredstva, ki so še v uporabi.
 • Glavna knjiga, Knjiga prihodkov in odhodkov:
  • Izdelava in tiskanje bilanc/izkazov: vgrajene bilance/izkazi za leto 2019.
 • Plače in prispevki:
  • Izplačilne liste, Vnos: v analitično postavko M06 se vpiše letni sklad ur (2088).
 • Fakturiranje:
  • Vnos: možnost prenosa vsebine izdanega dokumenta iz prejšnjega poslovnega leta iz podatkov istega zavezanca.
 • Material in zaloge:
  • Normativi, Pregled: možnosti iskanja normativov.
 • Plače in prispevki:
  • Obračuni, Kontrolni podatki za dohodnino: program v izpis zajame tudi izplačila z vrsto dohodka 1152.
  • Obrazec REK-1: pri vrstah dohodka 1151 in 1152 je treba v obrazec REK-1 vnesti obdobje nanašanja v obliki MM.LLLL-MM.LLLL (npr. 01.2018-12.2018). Izvozna XML datoteka se pravilno kreira.
 • Fakturiranje:
  • Tiskanje, Potrjevanje računov: popravek programa v skladu s spremembami na strežniku Furs.
 • Paket:
  • Datoteke z glavami izdanih dokumentov, nastavitvami in predlogami za knjiženje so sedaj ločene in pripadajo vsakemu zavezancu posebej. Pri kopiranju rezervne kopije na delovni disk ne bo več prišlo do prepisovanja podatkov.
 • Plače in prispevki:
  • Izplačilne liste, Tiskanje:
   • Fiksno poimenovanje imen datotek v primeru izvoza v PDF datoteko (po novem vsebuje tudi mesec izplačilne liste ter ime in priimek zaposlenega).
   • Možnost izpisa rekapitulacije samo za zaposlene na določenim stroškovnem mestu (vpisanem v šifrantu zaposlenih).
 • Paket Knjiga: 
  • Opciji izvoza in uvoza podatkov sta mogoči le za stranke z aktivno pogodbo o vzdrževanju oziroma najemu in poravnanimi obveznostmi.
 • Fakturiranje:
  • Pregled, Dodatno: možnost izvoza izdanih računov, avansnih računov, dobropisov in bremepisov v XML datoteko po standardu VOD.
  • Pregled, Dodatno: opcije uvoza podatkov prek XML datoteke po standardu VOD in prek CSV datoteke ter izvoza v XML datoteko po standardu VOD so mogoče le za stranke z aktivno pogodbo o vzdrževanju oziroma najemu in poravnanimi obveznostmi.
 • Glavna knjiga:
  • Odprte/zaprte postavke: vgrajen izpis Tiskanje odprtih postavk - kumulativno po obdobjih zapadlosti.
 • Fakturiranje:
  • Pregled, Dodatno: možnost uvoza izdanih računov po VOD standardu, ki ga uporabljajo večje slovenske programerske hiše, in naknadnega neposrednega knjiženja v Glavno knjigo/Knjigo prihodkov in odhodkov ter Knjigo izdanih računov.
 • Plače in prispevki:
  • Obrazci REK-1: popravek napake pri shranjevanju novega obrazca.
  • Šifrant zaposlenih: možnost vnosa postavk A011a, A011b in A011c. Pozor! V postavko A011c vnesite številko zadnjega meseca uveljavljanja posebne davčne osnove preden ste pričeli te izplačilne liste vnašati v ta program (privzeta vrednost je 0).
  • Izplačilne liste, Vnos: možnost vnosa postavk v skladu z novostmi v obrazcih REK-1 (postavke A011a-A011c, B06*).
 • Glavna knjiga, Prihodki in odhodki:
  • Vgrajene bilance/izkazi za leto 2018 (struktura 2017). Če ste že prenesli podatke iz 2017, morate v 2018 ponovno prenesti SAMO bilance/izkaze iz 2017 (nobenih drugih datotek).
 • Univerzalni plačilni nalogi:
  • Možnost tiskanja na nove obrazce s QR kodo (obrazci račun+nalog).
  • Vgrajeno tiskanje na obrazce s QR kodo (3 obrazci na 1 listu).
 • Plače in prispevki:
  • Izplačilne liste, Vnos: dodane postavke B06 (novosti v zvezi z delavci, napotenimi na začasno delo v tujini). Obvezno posodobite paket z verzijo z dne 02.02.2018, ker sicer ne boste mogli oddati obrazca REK-1 za plače. (Ne bo namreč vpisan letni sklad ur v postavki M06 v analitičnih podatkih!)
  • Izplačilne liste, Vnos: možnost določitve fiksne splošne olajšave (275,22€). V šifrantu prispevnih stopenj je treba popraviti znesek najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost, ki za januarsko in februarsko plačo znaša 855,72€.
  • Izplačilne liste, Vnos: popravek pri vnosu splošne olajšave za nerezidente.
  • Izplačilne liste, Vnos: izračun splošne olajšave za izplačila od 1.1.2018 naprej v skladu z novo zakonodajo.
  • Izplačilne liste, REK-1: prilagojeno oddaji podatkov po vrstah dohodkov 1151 in 1152. V izplačilno listo z vrsto dohodkov 1152 se vnese samo obdavčeni del nagrade (poslovna uspešnost, božičnica). V izplačilno listo z vrsto dohodkov 1152 pa samo neobdavčeni del.
  • Izplačilne liste, Vnos: posebni postavki za vnos dodatka za napotitev delavcev v tujino in za v tujini plačan davek. Navodila za vnos izplačilnih list za detaširane zaposlene najdete v pomoči (tipka F1), Primeri knjiženja, Plače in prispevki, Posebne vrste dohodkov.
 • Fakturiranje:
  • Pregled: možnost uvoza CSV datoteke s podatki o izdanih računih iz programov za fakturiranje ali davčnih blagajn drugih ponudnikov programske opreme. Navodila za razvijalce in uporabnike: https://goo.gl/fxbH3B.
 • Paket:
  • Izboljšana zaščita podatkov v primeru izpada električnega toka in ostalih morebitnih razlogov prekinitve delovanja paketa Knjiga.
 • Plače in prispevki, Šifranti:
  • Dodana opcija Pavšalni prispevki REK-2 (seznam odstotkov in zneskov prispevkov v obrazcih REK-2).
 • Fakturiranje:
  • Zaradi prenosa avtorskih pravic na podjetje Amstar Programi je potrebno ponovno shraniti nastavitve poslovnega prostora in (v primeru izdajanja gotovinskih računov) prijaviti poslovni prostor. Če ne izdajate računov, ki jih je treba davčno potrditi, ni treba prijaviti poslovnega prostora.
 • Glavna knjiga:
  • Pregled temeljnic: Možnost izvoza glav temeljnic v Excel.
  • Odprte/zaprte postavke: Izpis davčne številke partnerja pri izpisu odprtih postavk v preglednici.
 • Paket:
  • Spletna stran je preseljena z domene www.amstar.si na www.amstar-programi.si. Da bi se posodabljanje lahko nemoteno izvajalo iz paketa samega, je treba enkratno posodobiti paket s prenosom najnovejše verzije prek nove spletne strani.
 • Plače in prispevki:
  • Izplačilne liste, Vnos: vgrajene kontrole in opozorilo pri vnosu izplačilne liste za zaposlene, ki imajo v šifrantu zaposlenih vpisan začetek ali konec delovnega razmerja sredi meseca obračuna plače.
  • Šifrant zaposlenih: Vgrajen podšifrant odsotnosti zaradi bolezni.
 • Paket:
  • Nastavitve: možnost izklopa/vklopa prikaza kalkulatorja.
  • Vgrajen kalkulator: dvoklik na vnosno postavko za vnos števila odpre kalkulator (računalo). Pritisk na Enter prenese rezultat nazaj v vnosno postavko.
 • Glavna knjiga:
  • Izdelava in tiskanje bilanc/izkazov: struktura datotek za društva  prilagojena zahtevam Ajpes za oddajo za leto 2016.
  • Izdelava in tiskanje bilanc/izkazov: struktura datotek za samostojne podjetnike prilagojena zahtevam Ajpes za oddajo za leto 2016. Možnost izvoza letnega poročila za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in društva v XML datoteko (Ajpes).
 • Plače in prispevki:
  • Izplačilne liste, Vnos: popravek napake, ko program ni zahteval vnosa v analitične postavke M03, M05 in M08. Če ste že vnesli izplačilne liste za januar 2017: odprite analitične podatke v posamični izplačilni listi ter shranite. Ponovno kreirajte REK-1 in izvozite.
 • Glavna knjiga:
  • Izdelava in tiskanje bilanc/izkazov: možnost izvoza letnega poročila za gospodarske družbe v XML datoteko (Ajpes).
 • Plače in prispevki:
  • Tiskanje: možnost izpisa izplačilne liste v slovenščini, nemščini ali angleščini.
  • Tiskanje: možnost izpisa skupnega stroška delodajalca na izplačilni listi ali rekapitulaciji.
 • Glavna knjiga:
  • Izdelava in tiskanje bilanc/izkazov: struktura datotek za gospodarske družbe prilagojena zahtevam Ajpes za oddajo za leto 2016.
 • Plače in prispevki:
  • Izplačilne liste, Vnos: možnost vnosa REK-1 vrste dohodkov 1151 in 1152 (izplačilo po 1.1.2017).
 • Glavna knjiga:
  • Blagajniški prejemki/izdatki: možnost tiskanja vseh prejemkov/izdatkov, prikazanih v preglednici.
  • Odprte/zaprte postavke: možnost izvoza preglednice v Excel.
 • Paket:
  • Izvoz/Uvoz podatkov: možnost izvoza/uvoza izdanih dokumentov in/ali potnih nalogov.
 • Glavna knjiga:
  • Odprte/zaprte postavke: pri filtriranju po poslovnih partnerjih je možno dodatno filtrirati po skrbniku.

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 05.12.2019
 • Knjiga v7, 05.12.2019