računovodski programi

Področja / programi

Programska paketa Knjiga v7 (dvostavno knjigovodstvo) in Knjiga v6 (enostavno knjigovodstvo) se v grobem med sabo razlikujeta v dveh lastnostih:

 1. Finančni del knjigovodstva v paketu Knjiga v7 pokriva področje Glavna knjiga, v paketu Knjiga v6 pa področje Prihodki in odhodki.
 2. Ostala področja so v obeh paketih enaka, prilagojene so le opcije avtomatskega knjiženja.

Navajamo krajše opise področij in programov, ki jih sestavljajo. Kliknite na področje, ki vas zanima:

Glavna knjiga (samo Knjiga v7)
 • Knjiženje vseh vrst dokumentov in temeljnic z direktnim vpisom v DDV evidence (enkratni vnos!). Uporaba tipičnih temeljnic za ekspresno knjiženje.
 • Pregled podatkov na razne načine, z možnostjo kompleksnega filtriranja po več ključih. Izvoz podatkov iz glavne knjige v tekstovno datoteko, primerno za uvoz v programe DURS.
 • Tiskanje različnih izpisov, dnevnika knjiženja, kontnih kartic itd.
 • Povsem svobodno oblikovanje kontnega plana za vsakega zavezanca posebej.
 • Iskanje in izpis odprtih/zaprtih postavk s tiskanjem preglednice, obrazcev IOP, opominov, avtomatsko knjiženje stotinskih izravnav obračun zamudnih obresti na zaprtih postavkah s tiskanjem izpisov.
 • Bruto bilanca z možnostjo izpisa.
 • Obračun tečajnih razlik in direktno knjiženje v glavno knjigo.
 • Zaključno knjiženje: zapiranje razredov 4 in 7, prenos na razred 8 , ugotovitev poslovnega izida in izdelava zaključne (otvoritvene)temeljnice.
 • Izdelava in tiskanje bilanc/izkazov za poljubno obdobje od 01.01. naprej. 
 • Blagajniški prejemki in izdatki, tiskanje le-teh in tiskanje blagajniškega dnevnika. Direktno knjiženje v glavno knjigo preko predloge za knjiženje.

Na vrh

Prihodki in odhodki (samo Knjiga v6)
 • Področje sestavljajo 3 programi:
  • Knjiga prihodkov in odhodkov.
  • Knjiga ostalih terjatev in obveznosti.
  • Evidenca knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom.
 • Knjiženje vseh vrst dokumentov in temeljnic z direktnim vpisom v DDV evidence (enkratni vnos!). Možnost avtomatskega vpisa plačil v evidenco pretokov.
 • Pregled podatkov na razne načine, z možnostjo kompleksnega filtriranja po več ključih.
 • Možnost pregleda stanja terjatev in obveznosti na poljubni datum v poslovnem letu.
 • Obračun bilance po postavkah v knjigi prihodkov in odhodkov.
 • Izdelava in tiskanje bilance stanja in izkaza poslovnega izida (varianti Durs in Ajpes).
 • Tiskanje evidenc.

Na vrh

DDV evidence
 • Področje sestavljata 2 programa:
  • Knjiga prejetih računov.
  • Knjiga izdanih računov.
 • Vnos podatkov direktno iz temeljnice iz glavne knjige oziroma knjige prihodkov in odhodkov (enkratni vnos!).
 • Možnost obračuna DDV po plačani realizaciji.
 • Obračun DDV za poljubno obdobje. Prikaz na zaslonu in tiskanje obrazca na tiskalniku.
 • Tiskanje Priloge A k obrazcu DDV-O pri obračunu DDV po plačani realizaciji.
 • Rekapitulacijsko poročilo. Prikaz na zaslonu in tiskanje obrazca na tiskalniku. Izvoz v datoteko, primerno za uvoz na eDavke.
 • Poročilo o dobavah po 76. a členu. Prikaz na zaslonu in tiskanje obrazca na tiskalniku. Izvoz v datoteko, primerno za uvoz na eDavke.
 • Tiskanje evidenc za poljubno obdobje. Izvoz knjige prejetih in knjige izdanih računov v tekstovno datoteko, primerno za uvoz v programe DURS.

Na vrh

Material in zaloge
 • Enostavno vnašanje nakupov in porab materiala, polizdelkov in izdelkov v materialno knjigo z možnostjo vnosa v tuji valuti!
 • Enostavno oblikovanje normativov porabe materiala za določen izdelek (v primeru proizvodnje standardnih izdelkov).
 • Pregled nakupov in porab na karticah z možnostjo filtriranja in tiskanja različnih izpisov.
 • Obračun prometa na določeni ali vseh karticah. Možnost pregleda podatkov v tuji valuti.
 • Pregled stanja zalog materiala na kateri koli datum v poslovnem letu.
 • Možnost izdelave in tiskanja inventurne liste z avtomatskim knjiženjem odmikov v materialno knjigo.
 • Tiskanje izdajnice, prevzemnega lista in cenika.
 • Vrednotenje zalog po zadnji nabavni ali povprečni nabavni ceni.

Na vrh

Osnovna sredstva
 • Enostaven vnos osnovnih sredstvih v register.
 • Enostaven obračun amortizacije, tudi med letom.
 • Prikaz mesečne in letne amortizacije za posamezno in vsa osnovna sredstva.
 • Izpis Obračuna amortizacije, Popisa osnovnih sredstev, amortizacije za določeni mesec.
 • Knjiženje nabave oziroma aktivacije in amortizacije osnovnih sredstev v glavno knjigo (samo Knjiga v7).
 • Avtomatski prenos novih vrednosti v naslednje poslovno leto.

Na vrh

Plače in prispevki
 • Enostaven obračun plač, božičnice, regresa in drugih vrst dohodkov za neomejeno število zaposlenih.
 • Tiskanje različnih izpisov:
  • Izplačilne liste za zaposlene.
  • Rekapitulacija plač.
  • Obrazca 1-ZAP/M in ZAP-STRU/L.
  • Obrazec ZAP-SP/4L.
  • Obrazec 3 (izplačilo regresa za letni dopust).
  • Obrazec M-4.
 • Oblikovanje, tiskanje in izvoz obrazca REK-1 v eDavke.
 • Oblikovanje in tiskanje zahtevkov ZZZS za refundacijo.
 • Obračun davčnih odtegljajev na obrazcih REK-2. Tiskanje posameznih in kumulativnih obrazcev na tiskalniku.
 • Oblikovanje, tiskanje in izvoz obrazca REK-2 v eDavke.
 • Obračun in tiskanje podatkov za dohodnino. 
 • Samostojni vnos podatkov o povprečni, minimalni plači in prispevnih stopnjah z možnostjo avtomatskega prenosa s spletne strani.
 • Obračun prispevkov za socialno varnost zasebnika oziroma obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače s tiskanjem obrazca in izvozom v datoteko, primerno za uvoz na eDavke.
 • Avtomatsko oblikovanje plačilnih nalogov za nakazila davkov in prispevkov ter neto plač zaposlenih z oblikovanjem datotek, primernih za uvoz v programe za elektronsko bančništvo (tiskanje in izvoz plačilnih nalogov se izvede v področju Plačilni nalogi).
 • Knjiženje prispevkov za socialno varnost zavezanca, plač zaposlenih in davka na izplačane plače ter izplačil na obrazcu REK-2 v glavno knjigo (Knjiga v7) oziroma v knjigo prihodkov in odhodkov (Knjiga v6).

Na vrh

Fakturiranje
 • Enostavna izdelava računa, predračuna, dobavnice, dobropisa itd.
 • Možnost prenosa podatkov iz poljubnega, že napisanega dokumenta.
 • Povezava s šifrantoma poslovnih partnerjev in kartic (materiala, polizdelkov, izdelkov)
 • Možnost nominiranja izdanega dokumenta v tuji valuti.
 • Povezava z delovnimi nalogi in možnost uvoza podatkov iz njih.
 • Vnos, pregled in tiskanje delovnih nalogov.
 • Možnost direktnega knjiženja izdanih dokumentov v glavno knjigo (Knjiga v7) oziroma knjigo prihodkov in odhodkov (Knjiga v6), DDV evidence in materialno knjigovodstvo.
 • Obračun zamudnih obresti po posameznih poslovnih partnerjih z možnostjo tiskanja izpisa.
 • Oblikovanje in tiskanje opominov za neplačane dokumente.
 • Poljubno oblikovanje glave izdanega dokumenta. Možnost uporabe glave, oblikovane v drugem programu. Možnosti izpisa izdanega dokumenta v tujem jeziku.
 • Možnost dvojnega označevanja.

Na vrh

Potni nalogi
 • Enostaven vnos podatkov v potni nalog (nalog in račun).
 • Vgrajena šifranta relacij, ki ga oblikujete sami, in zneskov kilometrine.
 • Možnost direktnega knjiženja potnih nalogov v glavno knjigo (Knjiga v7) oziroma knjigo prihodkov in odhodkov (Knjiga v6). 
 • Tiskanje potnih nalogov na A4 papir.
 • Tiskanje preglednice potnih nalogov za določeno obdobje in/ali določenega zaposlenega.

Na vrh

Univerzalni plačilni nalogi
 • Enostavno oblikovanje in tiskanje plačilnih nalogov na obrazcih UPN (na inkjet in laserskih tiskalnikih).
 • Možnost avtomatskega oblikovanja mesečnih plačilnih nalogov.
 • Možnost vnosa plačilnih nalogov iz področij Glavna knjiga (Knjiga v7), Davek na dodano vrednost in Prihodki in odhodki (Knjiga v6).
 • Možnost izvoza plačilnega naloga v datoteko, primerno za uvoz v programe za elektronsko bančništvo. Formata: Tkdis in Zbs XML 2.2.

Na vrh

Šifranti, pomožne funkcije

V programski paket Knjiga so vgrajeni različni šifranti (poslovnih partnerjev, kartic v materialnem knjigovodstvu, zaposlenih, stroškovnih mest itd.), ki omogočajo hitrejše delo s paketom. Prav tako pa sta zelo pomembni še dve področji, ki opravljata pomožne funkcije:

 • Izbira zavezanca za knjiženje. Tu se vnesejo podatki o zavezancu, določata poslovno leto in zavezanec, za katerega knjižite ter naredi prenos datotek v naslednje poslovno leto.
 • Rezervna kopija podatkov. Možnosti izdelave rezervne kopije podatkov na različne medije in kopiranja rezervne kopije iz medija.

Na vrh

Enostavna uporaba z vgrajeno pomočjo (tipka F1)

Na vsakem koraku v paketu Knjiga Vam je na voljo pomoč. Za priklic okna s pomočjo, ki se navezuje na opcijo, v kateri se trenutno nahajate, pritisnite tipko F1. Pomoč je v HTML obliki in je posodobljena zmeraj, ko se posodobi programski paket. Vgrajena pomoč je glavni vir informacij za delo s paketom Knjiga.

Vodeni ogled - 3/10

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 25.09.2019
 • Knjiga v7, 25.09.2019