računovodski programi

Material in zaloge - podrobno

Nabava/poraba
 • Knjiženje nakupov in porab materiala, trgovskega blaga, izdelkov ter drobnega inventarja in embalaže.
 • Knjiženje izdelka, ki ima napisan normativ porabe materiala, na zalogo in takojšnji odpis za izdelavo potrebne količine materiala.
Pregled kartic
 • Pregled in iskanje kartic in posameznih knjižb.
 • Filtriranje knjižb po določenih pogojih.
 • Prikaz seštevka prometa vseh ali le označene kartice.
 • Tiskanje prometa na karticah, ki so zajete v preglednici.
 • Tiskanje kumulativnega izpisa prometa na karticah.
 • Tiskanje prometa na kraticah, združenega po posameznih dokumentih s seštevkom.
 • Preračun cen in vrednosti v izbrano tujo valuto, če so vneseni vsi potrebni devizni tečaji.
Šifrant kartic, Nova kartica
 • Vnos nove kartice v šifrant kartic (kartice za material, polizdelek, izdelek, drobni inventar, embalažo, konsignacijsko blago).
 • Vnos nove kartice s storitvijo. Takšna kartica se v materialnem knjigovodstvu ne upošteva, se pa uporablja za vnos storitev pri vnosu podatkov v izdani dokument (Fakturiranje).
Šifrant kartic, Pregled stanja zalog
 • Pregled šifranta kartic brez ali z obračunom stanja zalog.
 • Vpogled v stanje zalog na izbranih karticah na določeni datum.
 • Prikaz skupne nabave in porabe količinsko in vrednostno v obdobju med 01.01. tekočega leta in določenim datumom.
 • Pregled in iskanje po preglednici.
 • Filtriranje podatkov v preglednici po določenih pogojih.
 • Tiskanje v preglednici zajetih kartic pod določenimi pogoji.
 • Prikaz seštevka različnih vrednosti prikazanih kartic.
 • Preračun cen in vrednosti v izbrano tujo valuto, če so vneseni vsi potrebni devizni tečaji.
 • Izdelava in tiskanje inventurne liste ter avtomatsko knjiženje razlik med knjiženim in dejanskim stanjem v zalogi v materialno knjigo.
Tiskanje izdajnice, tiskanje prevzemnega lista
 • Tiskanje izdajnice materiala, ki je bil porabljen pri določenem poslu.
 • Tiskanje prevzemnega lista materiala, ki je bil nabavljen pri določenem nakupu.
Tiskanje cenika
 • Oblikovanje in tiskanje cenika v EUR ali tuji valuti. Podatki se črpajo iz šifranta kartic.
 • Možnost nastavitev vsebine in oblike izpisa cenika.
Normativi, vnos
 • Oblikovanje normativov porabe materiala, potrebnega za izdelavo ene enote določenega izdelka.
Normativi, pregled
 • Pregled in možnost brisanja normativov.
 • Popravljanje in vnos novih normativov z možnostjo prenosa podatkov iz obstoječega normativa.
 • Tiskanje vsebine normativa.

Na vrh

Vodeni ogled - 3/10

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 10.12.2019
 • Knjiga v7, 10.12.2019