računovodski programi

Prihodki in odhodki - podrobno

Področje Prihodki in odhodki sestavljajo 3 programi:

 • Knjiga prihodkov in odhodkov.
 • Knjiga ostalih terjatev in obveznosti.
 • Evidenca knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in knjigovodstvom.
Knjiga prihodkov in odhodkov - seznam opcij
Vnos
 • Vnos podatkov v knjigo prihodkov in odhodkov.                                
 • Uporaba poljubno razvejanega seznama postavk.
 • Vnos podatkov o plačilu po shrambi knjižbe z možnostjo takojšnjega kreiranja knjižbe s plačilom v Evidenci pretokov med gospodinjstvom in podjetjem.
 • Možnost takojšnjega vpisa podatkov v ustrezno DDV evidenco (enkratni vnos!).
Pregled
 • Pregled in iskanje knjižb v knjigi prihodkov in odhodkov.
 • Možnost filtriranja po različnih pogojih.
 • Možnost seštevka zneskov v preglednici zajetih knjižb.
 • Vnos podatkov o plačilu v izbrano knjižbo z možnostjo takojšnjega kreiranja knjižbe s plačilom v Evidenci pretokov med gospodinjstvom in podjetjem.
 • Vnos plačilnega naloga.
 • Tiskanje na zaslonu prikazanih knjižb na tiskalniku.
Seznam postavk
 • Dodajanje, popravljanje in brisanje postavk v seznamu postavk.
 • Pregled seznama postavk in izbira postavke ob izhodu iz seznama (prenos v knjiženje).
 • Izdelava kopije seznama postavk za drugega zavezanca.
 • Prenos prometa iz obstoječe postavke v knjigi prihodkov in odhodkov na drugo postavko oziroma prenos prometa iz postavk določene ravni na naslednjo (nižjo oz. večmestno) za določen odsek postavk.
 • Avtomatska izdelava večmestnih postavk.
 • Dovoliti/onemogočiti knjiženje na vseh postavkah določene ravni.
 • Iskanje postavk.
 • Tiskanje seznama postavk (celotnega ali samo določenega odseka) na tiskalniku.
Obračun bilance s postavkami iz knjige prih. in odh.
 • Seštevek zneskov v knjižbah za določeno obdobje.                           
 • Prikaz rezultatov seštevka po postavkah vključno s podpostavkami.
 • Tiskanje seštevka na tiskalniku.
Izdelava in tiskanje bilance stanja in izkaza poslovnega izida
 • Vnos bilance stanja (DURS IN AJPES).
 • Obračun in izdelava izkaza poslovnega izida (DURS in AJPES).
 • Vnos podatkov iz leta pred prvim letom uporabe paketa v izbrano bilanco/izkaz. 
 • Izvoz podatkov po varianti Ajpes v XML datoteko, primerno za uvoz na spletno stran Ajpes.
 • Tiskanje bilance stanja oziroma izkaza poslovnega izida v skladu z nastavitvami izpisa.
 • Vnos formule za obračun posamezne postavke v bilanci/izkazu.
 • Prenos formule iz določenih bilanc/izkazov v iste bilance/izkaze enega ali vseh drugih zavezancev.
 • Prenos originalne formule iz določenih bilanc/izkazov v iste bilance/izkaze aktivnega zavezanca.
Tiskanje
 • Tiskanje knjige prihodkov in odhodkov na dva načina.
 • Tiskanje knjige upnikov in knjige dolžnikov.
 • Tiskanje knjige ostalih terjatev in obveznosti.
 • Tiskanje seznama s popolnimi nazivi poslovnih partnerjev.
Knjiga ostalih terjatev in obveznosti - seznam opcij
Vnos
 • Vnos podatkov v knjigo ostalih terjatev in obveznosti:
  • Knjiženje plačil za neplačane račune v prejšnjem poslovnem letu.
  • Knjiženje prejetih in danih avansov.
  • Knjiženje nabave osnovnih sredstev.
  • Knjiženje akontacij davka iz dejavnosti.
  • Knjiženje vseh ostalih knjižb, ki se ne knjižijo v knjigo prihodkov in odhodkov.
 • Možnost vpisa podatkvo o plačilu z možnostjo takojšnjega kreiranja knjižbe s plačilom v Evidenci pretokov med gospodinjstvom in podjetjem.
Pregled
 • Pregled in iskanje knjižb v knjigi ostalih terjatev in obveznosti.
 • Možnost filtriranja po različnih pogojih.
 • Možnost seštevka zneskov v preglednici zajetih knjižb.
 • Vnos podatkov o plačilu v izbrano knjižbo z možnostjo takojšnjega kreiranja knjižbe s plačilom v Evidenci pretokov med gospodinjstvom in podjetjem.
 • Tiskanje na zaslonu prikazanih knjižb na tiskalniku.
 • Prenos neplačanih računov iz prejšnjega poslovnega leta v tekoče.
Evidenca pretokov med podjetjem in gospodinjstvom
 • Vnašanje podatkov v evidenco pretokov med podjetjem in gospodinjstvom.
 • Pregled in iskanje podatkov v evidenci.
 • Tiskanje podatkov v evidenci.

Na vrh

Vodeni ogled - 3/10

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 10.12.2019
 • Knjiga v7, 10.12.2019